International Sports Revolution vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: International Sports Revolution, e-mailadres: info@internationalsportsrevolution.nl;
d. Website: de website onder www.International Sports Revolution.nl.

1. Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe International Sports Revolution de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door International Sports Revolution worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam;
– Achternaam;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan International Sports Revolution.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. International Sports Revolution verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan International Sports Revolution heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met International Sports Revolution of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
2.2. International Sports Revolution gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan International Sports Revolution heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

2.3. Daarnaast kan International Sports Revolution de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van International Sports Revolution die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met International Sports Revolution.

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt International Sports Revolution expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan International Sports Revolution. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan International Sports Revolution verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. International Sports Revolution zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door International Sports Revolution voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
4.1.2. International Sports Revolution op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. International Sports Revolution is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen:

International Sports Revolution

Juffrenwal 1

8011LE Zwolle

info@internationalsportsrevolution.nl

6.3. International Sports Revolution zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal International Sports Revolution de gebruiker over deze kosten informeren.
6.4 Een weigering om aan het in Lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan International Sports Revolution.

7. Bewaartermijn

7.1. International Sports Revolution bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij International Sports Revolution op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Beveiliging

8.1. International Sports Revolution heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. International Sports Revolution behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. International Sports Revolution adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 april 2018.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

11. Google Analytics

11.1 International Sports Revolution gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. International Sports Revolution heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat International Sports Revolution deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.

12. Persoonsgegevens en beeldmateriaal

Persoonsgegevens die in het kader van een overeenkomst of andere rechtsbetrekking worden verzameld bij een wederpartij, maken deel uit van de trainingskaart. Gegevens worden bewaard voor identificatie, uitvoering van de sportactiviteiten, declaratie en facturatie, relatiebeheer, kwaliteitscontrole, bedrijfsvoering, wettelijke verplichtingen en/of afwikkeling van klachten. Persoonsgegevens die ISR kan verzamelen zijn; naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer. Voor de uitvoering van de opdracht kan het noodzakelijk zijn om enkele fysieke gegevens te vermelden in de trainingskaart, aangaande blessures. Indien dit nodig is, zal ISR hier specifiek toestemming voor vragen. Niet verstrekken van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat ISR de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

ISR maakt gebruik van beeldmateriaal op de website, in nieuwsbrieven en/of social media. Onder beeldmateriaal wordt verstaan; groepsfoto’s, individuele foto’s en/of videofragmenten. Beeldmateriaal wordt gebruikt ter promotie van ISR in de breedste zin van het woord. Voor het gebruik van beeldmateriaal van minderjarigen vraagt ISR uitdrukkelijke toestemming van de ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers.

ISR behandeld persoonsgegevens en beeldmateriaal uiterst zorgvuldig. Persoonsgegevens die ISR verwerkt en beeldmateriaal, worden bewaard op de server van ISR waar passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of vormen van onrechtmatige verwerking. ISR bewaart een trainingskaart twee jaren nadat de opdracht is geëindigd met het oog op implicaties voor de langere termijn en is gerechtigd uw gegevens na afloop zorgvuldig te vernietigen. ISR kan samenwerken met derde partijen ten behoeve van marketing of administratieve doeleinden. Wederpartij stemt ermee in dat persoonsgegevens hiervoor mogen worden gebruikt op basis van een verwerkersovereenkomst die
voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

13. Toestemming en overige rechten

Door akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring geeft wederpartij toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens. Wederpartij heeft te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken, danwel het recht op inzage, vergetelheid, beperking persoonsgegevens, rectificatie en aanvulling, bezwaar en/of dataportabiliteit in te roepen. Een dergelijk verzoek kan worden gestuurd naar info@internationalsportsrevolution.com. ISR zal ervoor zorgdragen dat het verzoek binnen vijf werkdagen wordt behandeld.

Wederpartij is gerechtigd een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien zij dit noodzakelijk acht.