Artikel 1 – Algemeen

1.1 International Sports Revolution is een commercieel sportplatform met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en de unieke kracht van voetbal in te zetten voor maatschappelijke relevantie. ISR is gevestigd in Zwolle en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76217337 (hierna: ISR).
1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen- en opdrachten van en overeenkomsten- en rechtsbetrekkingen met ISR met een Wederpartij (hierna: Wederpartij). Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. (hierna: Algemene Voorwaarden).

Artikel 2 – Overeenkomsten

2.1 ISR biedt als platform verschillende diensten aan, namelijk Performance Training, Academy, Voetbalkampen, Voetbalfun, Peutersport en Kleutersport.
2.2 ISR sluit overeenkomsten op basis van de door Wederpartij verstrekte informatie. ISR gaat uit van de juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens door Wederpartij In geval informatie niet juist of onvolledig blijkt, zijn de gevolgen hiervan voor rekening van de Wederpartij.
2.3 ISR werkt op basis van een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. ISR zal zich naar beste kunnen inspannen om een opdracht of overeenkomst met uiterste zorgvuldigheid uit te voeren, maar is afhankelijk van de inzet van de Wederpartij en geeft daarom nooit garantie over het bereiken van gestelde doelen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden en/of in de offerte nietig zijn of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de offerte onverminderd van toepassing. ISR en Wederpartij worden geacht ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen overeen te zijn gekomen, die de oorspronkelijke bepalingen naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 3 – Uitvoering

3.1 ISR mag de werkzaamheden opschorten indien Wederpartij niet tijdig alle gegevens en bescheiden ter beschikking stelt welke redelijkerwijze van belang kunnen zijn in verband met uitvoering van de werkzaamheden.
3.2 Wederpartij verklaart schriftelijk hoe de fysieke gesteldheid is en/of er sprake is van medische aangelegenheden waar rekening mee gehouden moet worden. Wederpartij is verplicht bij aanvang van een sportactiviteit melding te maken van enige blessure, ziekte, verminderde conditie en/of andere fysieke omstandigheid. ISR mag de werkzaamheden opschorten indien een fysieke gesteldheid of medische gegevens hier aanleiding toe geven. Het is ISR toegestaan een medische verklaring te vragen van Wederpartij alvorens werkzaamheden te hervatten. ISR is niet verplicht het medisch oordeel te volgen. Het oordeel van ISR is leidend voor het hervatten van de werkzaamheden.
3.3 ISR draagt zorg voor een veilige sportomgeving. Indien ISR niet in een voldoende veilige omgeving kan voorzien, mag ISR de werkzaamheden verplaatsen tot hierin voorzien kan worden.
3.4 ISR is niet gehouden om activiteiten en/of trainingen door te laten gaan op erkende feestdagen.
3.5 Voor de uitvoering van de werkzaamheden kan ISR derden inschakelen. Dit enkel met inachtneming van de zorgvuldigheid die Wederpartij redelijkerwijs van ISR mag verwachten. ISR is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de wijze waarop de bedoelde derden hun werkzaamheden uitvoeren, behalve in het geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ISR.

Artikel 4 – Tarieven en facturatie

4.1 Tarieven staan vermeld op de website van ISR en zijn inclusief BTW. Indien partijen maatwerk afspreken, worden tarieven schriftelijk vastgelegd.
4.2 ISR heeft het recht om de door haar gehanteerde uurtarieven te wijzigen. Indien een wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 8% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van een overeenkomst tussen ISR en een Wederpartij, dan heeft Wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen. ISR heeft daarnaast het recht de tarieven jaarlijks te indexeren aan de hand van de CBS-CPI gegevens voor inflatie.
4.3 Op basis van de afgenomen diensten stuurt ISR een factuur, welke binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de factuur door Wederpartij wordt voldaan. Vanaf de eenendertigste dag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Bezwaren ten aanzien van facturen dienen schriftelijk binnen deze betaaltermijn bij ISR te worden ingediend. Bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
4.4 ISR mag de werkzaamheden opschorten wanneer een factuur niet binnen de betreffende betalingstermijn is voldaan, ofwel wanneer abonnementsgelden niet tijdig binnen komen. ISR is daarnaast bevoegd een voorschot op een factuur te verlangen van Wederpartij indien ISR dit noodzakelijk acht, of een opdracht te annuleren wanneer zij op redelijke grond voorziet dat betaling uit zal blijven.
4.7 Indien de overeenkomst is tussen meer partijen is gesloten, zijn alle partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de facturen. Uitsluitend Wederpartij kan aan ISR bevrijdend betalen. Betalingen aan haar medewerker(s) of door haar ingeschakelde derden, van welke aard of in welke vorm ook, zijn niet toegestaan en ontslaan de Wederpartij niet van haar betalingsverplichting ten opzichte van ISR. Evenmin kunnen zij grond zijn voor een beroep op verrekening.

Artikel 5 – PERFORMANCE TRAINING

5.1 Performance Trainingen worden een-op-een, in duo en in small groups aangeboden. De trainingen zijn specifiek op maat gemaakt voor de Wederpartij.
5.2. Ten behoeve van overzichtelijkheid en sport veiligheid draagt Wederpartij zorg voor het dragen een tenue van ISR en overige outfit geschikt voor voetbal op een kunstgrasveld tijdens de training.
5.2 Performance Trainingen mogen worden verplaatst, indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Er wordt getracht Performance Trainingen binnen veertien dagen in te halen.
5.3 Wederpartij kan de Performance Training tot 48 uur voorafgaand aan de les kosteloos annuleren. Indien een annulering binnen 48 uur voor aanvang van de Performance Training wordt gedaan, is ISR gerechtigd om de Performance Training te factureren.
5.4 In geval van langdurig ziekte en/of blessure zal ISR met Wederpartij in overleg een passende regeling treffen.

Artikel 6 – ACADEMY

6.1Inschrijving: Aanmelding voor de I.S.R. Academy kan door deelname aan onze jaarlijkse Scouting Days of via een proeftraining. Afnemen van een proeftraining is mogelijk via onze webshop.

6.2 Duur: De I.S.R. Academy loopt ieder seizoen vanaf 1 augustus tot en met 30 juni daaropvolgend.

6.3 Trainingen: De Academy biedt minimaal 35 trainingen per seizoen, gegeven door trainers die actief zijn – of zijn geweest – bij een BVO club.

6.4 Wedstrijden: Leden van de Academy spelen gemiddeld één keer per maand een wedstrijd tegen een BVO- of top amateurteam/academy in binnen- of buitenland.

6.5 Persoonlijke analyse: Elke Academy-speler wordt geanalyseerd door middel van videocompilaties en voortgangsgesprekken met professionele trainers.

6.6 Contributie: De maandelijkse contributie voor de I.S.R. Academy bedraagt €100.

6.7 Kledingpakket: Elke deelnemer ontvangt één keer een volledig Nike kledingpakket, bestaande uit trainingskleding en wedstrijdkleding, ter waarde van €230,- . Bij verlies of beschadiging van deze kleding dient de deelnemer deze op eigen kosten te vervangen.

6.8 Aansprakelijkheid: De I.S.R. Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren items, schade of letsel ontstaan tijdens trainingen of wedstrijden. De deelnemers dienen een eigen verzekeringspolis te hebben, dat geldt ook voor internationale toernooien en reizen.

6.9 Betaling: De maandelijkse contributie dient voor de 10e van de maand te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling behoudt de I.S.R. Academy zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van trainingen en wedstrijden.

6.10 Annulering: Annulering van deelname aan de Academy dient schriftelijk te worden gemeld. Bij annulering binnen 60 dagen na aanvang van het seizoen zal 50% van de totale contributie in rekening worden gebracht. Bij annulering na deze termijn zal de volledige contributie in rekening worden gebracht.

6.11 Wijzigingen: De I.S.R. Academy behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het aanbod van trainingen, wedstrijden, trainers en de contributie.

6.12 Overmacht: De I.S.R. Academy is niet aansprakelijk voor schade, kosten of letsel als gevolg van overmacht.

6.13 Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelnemer aan de I.S.R. Academy. De deelnemer aanvaardt deze voorwaarden door deelname aan de Academy.

6.14 Incasso: Bij gebruik van automatische incasso en terugboeking van betalingen, zal de deelnemer alle daaruit voortvloeiende kosten moeten betalen.

6.15 Verlenging: Deelname aan de I.S.R. Academy wordt niet automatisch verlengd na afloop van het seizoen. Iedere deelnemer dient zich opnieuw aan te melden voor deelname aan de Academy teams door middel van Scouting Days en/of proeftrainingen.

6.16 Internationale voetbalreizen: Deelname aan internationale voetbalreizen is op eigen risico en vereist een eigen verzekering. I.S.R. Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, kosten of letsel ontstaan tijdens deze reizen. De deelnemers dienen zelf voor de benodigde verzekeringen te zorgen.

Artikel 7 – VOETBALKAMPEN

7.1 Voetbalkampen worden door ISR georganiseerd bij samenwerkende voetbalclubs. Wederpartij is gehouden zowel de voorwaarden van ISR als de voorwaarden van de voetbalclubs na te leven. Informatie over en voorwaarden van voetbalkampen is per kamp verschillend en worden daarom bij inschrijving verstrekt.
7.2 Een voetbalkamp kan tot twee weken voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Indien er wordt geannuleerd korter dan twee weken van tevoren, doch langer dan drie dagen, dan is ISR gerechtigd 50% van het inschrijfbedrag in rekening te brengen. ISR is gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen indien annuleringen binnen drie dagen voor aanvang worden gedaan. ISR kan een uitzondering maken op deze regeling in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld overmacht, maar is hier niet toe verplicht.

Artikel 8 – VOETBALSCHOOL

8.1 Inschrijving: Aanmelding voor de I.S.R. Voetbalschool kan door deelname aan onze jaarlijkse Scouting Days of via een proeftraining. Het afnemen van een proeftraining is mogelijk via onze webshop.

8.2 Duur: De I.S.R. Voetbalschool loopt ieder seizoen vanaf 1 augustus tot en met 30 juni daaropvolgend.

8.3 Trainingen: De Voetbalschool biedt minimaal 35 trainingen per seizoen, gegeven door trainers die actief zijn – of zijn geweest – bij een BVO club.

8.4 Wedstrijden: Leden van de Voetbalschool spelen geen wedstrijden tegen een BVO- of top amateurteam/academy in binnen- of buitenland, tenzij er een tekort aan spelers is.

8.5 Persoonlijke analyse: Elke Voetbalschool-speler wordt geanalyseerd door middel van videocompilaties en voortgangsgesprekken met professionele trainers.

8.6 Contributie: De maandelijkse contributie voor de I.S.R. Voetbalschool bedraagt €60.

8.7 Kledingpakket: Elke deelnemer dient zijn eigen trainings- en wedstrijdkleding aan te schaffen.

8.8 Aansprakelijkheid: De I.S.R. Voetbalschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren items, schade of letsel ontstaan tijdens trainingen. De deelnemers dienen een eigen verzekeringspolis te hebben, dat geldt ook voor internationale toernooien en reizen.

8.9 Betaling: De maandelijkse contributie dient voor de 10e van de maand te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling behoudt de I.S.R. Voetbalschool zich het recht de deelnemer uit te sluiten van trainingen.

8.10 Annulering: Annulering van deelname aan de Voetbalschool dient schriftelijk te worden gemeld. Bij annulering binnen 60 dagen na aanvang van het seizoen zal 50% van de totale contributie in rekening worden gebracht. Bij annulering na deze termijn zal de volledige contributie in rekening worden gebracht.

8.11 Wijzigingen: De I.S.R. Voetbalschool behoudt zich het recht tot het aanbrengen van wijzigingen in het aanbod van trainingen, trainers en de contributie.

8.12 Overmacht: De I.S.R. Voetbalschool is niet aansprakelijk voor schade, kosten of letsel als gevolg van overmacht.

8.13 Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelnemer aan de I.S.R. Voetbalschool. De deelnemer aanvaardt deze voorwaarden door deelname aan de Voetbalschool.

8.14 Incasso: Bij gebruik van automatische incasso en terugboeking van betalingen, zal de deelnemer alle daaruit voortvloeiende kosten moeten betalen.

8.15 Verlenging: Deelname aan de I.S.R. Voetbalschool wordt niet automatisch verlengd na afloop van het seizoen. Iedere deelnemer dient zich opnieuw aan te melden voor deelname aan de Voetbalschool en/of Academy door middel van Scouting Days en/of proeftrainingen.

8.16 Internationale voetbalreizen: Deelname aan internationale voetbalreizen is op eigen risico en vereist een eigen verzekering. I.S.R. Voetbalschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, kosten of letsel ontstaan tijdens deze reizen. De deelnemers dienen zelf voor de benodigde verzekeringen te zorgen.

Artikel 9 – PEUTER-EN KLEUTERSPORT

9.1 Welkom bij ISR Peuter- en Kleutersport!

Jehro en Jehra zijn blij dat je je hebt aangemeld om te komen sporten.

Is jouw dochter en/of zoon 2 of 3 jaar? Dan heb je je aangemeld voor Peutersport!
Peutersport is een interactieve les tussen ouder en kind, een introductie in sport en een fijn contactmoment tussen beiden. Het is dus de bedoeling dat papa en/of mama meedoet!

Is jouw dochter en/of zoon 4 of 5 jaar? Dan heb je je aangemeld voor Kleutersport!
Kleutersport is een zelfstandige les waarin het kind onder meer leert zelfvertrouwen te ontwikkelen op het gebied van sport. Papa en/of mama mogen meedoen als een kind of ouder dat heel graag wil, maar dit is geen verplichting.

9.2 Betaling
Bij Peuter- en Kleutersport kan je een maandelijks abonnement afsluiten, of voor het hele jaar. Met een abonnement mag je 1x per week komen sporten. In de zomervakantie en kerstvakantie is er geen les.

Een maandabonnement kost € 35,00 en de kosten voor het hele jaar zijn €300,00. Bij ieder abonnement geldt inschrijfgeld van €30,00, hiervoor krijg je een ISR sporttenue in jouw maat, een deelname pasje en een cadeautje!

De bedragen worden voorafgaand aan deelname jaarlijks en/of maandelijks geïncasseerd.

9.3 Ben je ziek? Kan je niet? Of heb je een weekje geen zin?
We vinden het fijn als je je voorafgaand aan de les via e-mail even afmeldt. Als er meerdere lessen in de week worden gegeven op dezelfde locatie, dan mag je je les gerust inhalen op een ander moment.
In het geval dat een les door overmacht bij ons niet door kan gaan, dan wordt er gekeken naar een inhaalmoment. Indien er geen mogelijkheid is tot inhalen op een ander moment, dan vervalt de les (geen restitutie van betaalde gelden).

9.4 Wil je niet meer sporten met Jehro en Jehra?
Je kan het abonnement opzeggen met een maand opzegtermijn. Een jaarabonnement is niet tussentijds opzegbaar (geen restitutie van betaalde gelden).

9.5 Social Media
Wij sluiten bij uitingen aan bij de wet aan vragen om uw schriftelijke toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal van uw kind(eren) op de website, in nieuwsbrieven en op social media. We hebben ook een privacy beleid, waarin staat omschreven hoe we met gegevens omgaan.

9.6 Bescherming ISR Peuter- en Kleutersport
Om ISR Peuter- en Kleutersport te kunnen blijven uitvoeren, moeten we ons concept beschermen. Het hele Intellectuele Eigendom is en blijft dan ook van ISR Peuter- en Kleutersport en mag niet worden nagedaan op welke wijze dan ook. De logo’s mogen enkel in positieve uitlatingen worden gebruikt op Social Media. Als er twijfel ontstaat over of je een logo mag gebruiken, dan hebben we het er samen over en geven wij jou advies hoe je het kan oppakken.

9.7 Aansprakelijkheid
Deelname aan Peuter- en Kleutersport is volledig op eigen risico. ISR Peuter- en Kleutersport neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich. Mocht er toch enige aansprakelijkheid ontstaan op grond van wettelijke regels, dan is deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot dat wat de verzekering van ISR Peuter- en Kleutersport uitkeert.

9.8 Klachten
Als u klachten heeft over ISR Peuter- en Kleutersport dan hebben we graag dat u dit binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht met ons deelt, zodat wij binnen twee weken een oplossing kunnen vinden.

9.9 Formaliteit
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Bij onenigheid proberen we eerst samen tot een oplossing te komen. Mocht die niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de rechter in Zwolle.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

12.1 Aansprakelijkheid van ISR is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2 ISR is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit blessures en/of medische aandoeningen. Deelnemen aan sportactiviteiten van ISR is voor eigen rekening en risico. Kosten voor eventueel letsel worden door Wederpartij zelf gedragen.
12.3 Indien ISR aansprakelijk wordt geacht voor schade van de Wederpartij, dan is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat onder een eventuele aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar van ISR wordt erkend en uitbetaald, vermeerderd met het (eventuele) eigen risico van ISR onder die verzekering. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
12.4 Indien onder een aansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van ISR altijd beperkt tot een bedrag van de factuurwaarde.
12.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ISR.
12.6 Eventuele vorderingen uit hoofde van schadevergoeding dienen door de Wederpartij uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan aan ISR te worden gemeld, bij gebreke waarvan de vordering jegens ISR vervalt.
12.7 Partijen treffen alle maatregelen die in redelijkheid van hen verwacht mogen worden teneinde schade te voorkomen dan wel te beperken.
12.8 De bepalingen van dit artikel gelden ook ten gunste van het personeel van ISR en de hulppersonen/derden die door ISR bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 13 – Overige bepalingen

13.1 Alle Intellectueel Eigendom van ISR, inclusief maar niet uitsluitend bedrijfsnaam, logo’s methodieken, modellen en/of trainingsschema’s, blijft bij ISR. Wederpartij erkent, maakt geen aanspraak op en respecteert de Intellectuele Eigendomsrechten van ISR. Wederpartij is gerechtigd om het logo en/of de naam van ISR te gebruiken in positieve uitingen op sociale media. Indien er twijfel is of gebruik van het Intellectuele Eigendom mogelijk is, dan zal Wederpartij dit voorleggen aan ISR.
13.2 Wederpartij is verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie van ISR waarmee Wederpartij in aanraking komt.
13.3 Trainingen en methodieken zijn uniek, persoonsgericht, eigendom van ISR en mogen niet worden geïmiteerd of nagedaan in commercieel verband.
13.4 ISR houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. ISR heeft hiertoe een privacy beleid.
13.5 ISR heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. ISR zal Wederpartij hiervan op de hoogte stellen minimaal een maand voorafgaand aan inwerkingtreding van de wijziging. Indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Wederpartij een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Wederpartij de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 14 – Klachten

14.1 indien er klachten ontstaan over de dienstverlening van ISR, wordt Wederpartij verzocht om contact op te nemen om samen in overleg tot een oplossing naar tevredenheid te komen.
14.2 Indien de klachten niet in overleg kunnen worden opgelost, dient de klacht binnen vijf (5) werkdagen nadat de klacht is ontstaan en/of over de klacht is gesproken schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan ISR. ISR zal binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven aan Wederpartij. Indien een klacht voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal ISR binnen veertien dagen een indicatie geven van de verwachtte termijn waarbinnen Wederpartij een inhoudelijke reactie mag verwachten.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle met ISR gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Indien onderling overleg niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.